Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door JW Promo B.V. gesloten overeenkomsten en of voortvloeiende overeenkomsten.
  • De koper kan zich niet beroepen op zijn eigen voorwaarden, ten alle tijden zullen de algemene voorwaarden van de verkopende partij, JW Promo B.V., leidend zijn.
 1. Offertes
  • De afgegeven offertes zijn vrijblijvend zonder verplichtingen.
  • De afgegeven tarieven zijn geldig tot opgegeven datum, tarieven kunnen worden herzien bij wijziging van offerte dan wel inflatie correcties of onvoorziene zaken.
  • JW Promo B.V. behoudt het recht om offertes te herzien bij foutieve informatie door menselijk handelen in het tarief.
  • De offerte is bindend op het moment van schriftelijk akkoord door de kopende partij en opdracht acceptatie door de verkopende partij JW Promo B.V.
  • Afgegeven offertes zijn eenmalig mits akkoord vanuit verkopende partij schriftelijk dat de afgegeven offerte opvolgt gebruikt mag worden door de kopende partij.
  • De kopende partij is verantwoordelijk voor het beoordelen of de geleverde goederen door de verkopende partij geschikt zijn voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. JW Promo B.V. sluit iedere aansprakelijkheid af van schade of letsel bij juist of onjuist gebruik ter beoordeling van de kopende partij.
 1. Orders
  • De kopende partij is verantwoordelijk voor het gebruik van de goederen, JW Promo B.V. is niet aansprakelijk voor juist dan wel onjuist gebruik van de aangekochte goederen door kopende partij.
  • Mogelijk schade of letsel waarbij aangekochte goederen betrokken zijn kunnen op geen enkele manier verhaalt worden op verkopende partij JW Promo B.V.
  • Afgegeven levertijd is een richtlijn, hier kunnen geen verdere kosten op verhaalt worden bij vertraging of mogelijke gevolg schade.
  • Afgegeven tarieven welke schriftelijk overeen zijn gekomen, zijn ex works Tubbergen, exclusief BTW, transport, verzekering, invoerrechten en verpakkingen.
  • Verkopende partij houdt het recht om gegeven order onder te brengen bij derden.
  • De kopende partij is bij aflevering verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de geleverde goederen, zowel in geleverde producten als in de aantallen. Bij manco of onjuistheden dient de kopende partij dit binnen 24 uur na levering gemeld te hebben bij de verkopende partij JW Promo B.V.
 1. Annulering
  • Bij annulering van een schriftelijk overeengekomen order worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht met een minimum van 70% van de orderwaarde.
  • De verkopende partij JW Promo B.V. heeft het recht de overeenkomst op te zeggen als de kopende partij in staat van faillissement verkeert, of door surseance is aangevraagd door de kopende partij, de kopende partij in gebreke van betaling is, gaat liquideren of voornemens is of uitvoerend zijn verblijf/vestigingsplaats buiten Nederland verlegt zonder dat de kopende partij zekerheid van betaling geeft richting verkopende partij.
  • JW Promo B.V. heeft het recht om orders van kopende partij te annuleren bij geschillen en niet naleving van gemaakte betaalafspraken.
 1. Levering
  • De afgegeven levertermijnen zijn indicatief en hier vallen geen rechten aan te ontlenen of kosten aan te verhalen. JW Promo B.V. heeft een inspanningsverplichting om aan de opgegeven levertermijn in redelijke termijn te voldoen. Overschrijding van de levertermijn kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de verkoper mits er sprake is van opzet of grove schuld, niet nakomen van de inspanningsverplichting geeft de koper recht om de order te annuleren dan wel ontvangst van de goederen te weigeren.
  • De levertermijn gaat in nadat koper aan verkoper JW Promo B.V. akkoord geeft op de orderbevestiging of digitale proef ter goedkeuring.
  • JW Promo B.V. tracht om de zending in zijn geheel aan te leveren maar behoudt het recht op de order in gedeeltes te leveren.
  • JW Promo B.V. heeft het recht om zelf invulling te geven op de manier van levering.
  • De kopende partij dient binnen kantoor tijden tussen 08:00 uur en 17:00 uur bereidt zijn om de levering aan te nemen, voor het opnieuw aanbieden van de levering volgen mogelijke kosten die in volledigheid en redelijkheid worden verhaalt op de kopende partij.
 1. Reclames
  • Gebreken die niet zichtbaar zijn bij levering dienen door de kopende partij uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking gemeld te worden. De gebreken dienen uiterlijk binnen een maand na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door de kopende partij.
  • Bij terechte, tijdige en akkoord bevonden reclamatie conform lid 6.1 is de verkopende partij nimmer tot meer gehouden dan tot vervangingen van de geleverde goederen, dan wel een schadevergoeding in redelijkheid ten opzichte van de waarde van de goederen, welke nooit hoger is dan het factuurbedrag c.q. de waarde van de gereclameerde goederen. Verdere vergoedingen van schade of gevolg schade worden uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van nalatigheid, opzet of grove schuld door de verkopende partij.
 1. Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn, zonder uitzondering uiterlijke betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Afnemer is niet gerechtigd om de factuur op te schorten, verrekenen dan wel aftrek te nemen op de factuur.
  • Reclamatie op de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bekend gemaakt te worden per brief dan wel per mail aan boekhouding@jwpromo.nl.
  • Verkoper is gerechtigd tot factureren na deellevering.
  • Ingeval van niet tijdige betaling door de kopende partij komen alle kosten in redelijkheid voor rekening van de kopende partij, onder andere incasso kosten, gerechtsdeurwaarde en gerechtelijke kosten, in acht name van de wettelijke rente.
 2. Overmacht
  • JW Promo B.V. is niet gehouden aan het nakomen van verplichtingen in welke vorm dan ook in geval van overmacht. JW Promo B.V. beroept zich op overmacht bij oorzaken buiten de organisatie, voorzien of onvoorzien, force majeure. Verstaande onder voorzien of onvoorziene overmacht buiten de organisatie zijn onder andere: burgeroorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, brand, natuurrampen, ingrijpende weeromstandigheden, overheidsmaatregelen.
  • In geval het niet nakomen van gemaakte afspraken door derden behoudt JW Promo B.V. de kopende partij te informeren op basis van overmacht. JW Promo B.V. heeft hiervoor een inspanningsbehoefte om de kopende partij tijdig te informeren.
 1. Aansprakelijkheid
  • Verkopende partij sluit iedere vorm van aansprakelijkheid jegens de koper uit zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • JW Promo B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolg schade en/of winstderving.
  • De kopende partij vrijwaart JW Promo B.V. voor gevolgen die ontstaan met de aangeschafte producten conform artikel 3.2.
  • JW Promo is niet aansprakelijk voor verlies van data bij digitale inbreuk.
  • JW Promo B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor veroorzaakte incidenten met verkochte materialen, lichamelijk letsel of toegebracht letsel.
  • De verkopende partij JW Promo B.V. is nimmer aansprakelijk voor geleden schade waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad, tenzij de kopende partij aantoont dat de schade opzettelijk en/of door bewust handelen van verkopende partij JW promo B.V. is ontstaan.
 1. Auteursrechten
  • De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend maken.
  • Verkopende partij houdt het voorrecht om logo / tekst van de kopende partij door te sturen naar derden uitsluitend voor direct werk gerelateerde zaken.
  • JW Promo behoudt het recht om aangeleverde informatie dan wel beschermde logo’s en of merken in digitaal bezit te behouden.
 1. Garantie
  • Van iedere garantie op door opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), blootstelling aan abnormale omstandigheden en bij het gebruik in strijd met de onderhoudsvoorschriften.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle offertes, aanbiedingen, orders en alle overeenkomsten en op daaruit voortgekomen geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, orders en alle overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, gegeven, gesloten en uitgevoerd.
  • Een geschil is pas aanwezig wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
Blije klanten

Reviews

×
Neem contact op